Raport bieżący 28/2020/K z dnia 29 lipca 2020 r.

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego – korekta omyłki pisarskiej

Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.

W raporcie omyłkowo podano datę 15 kwietnia 2020 roku jako datę podjęcia Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została podjęta 15 kwietnia 2019 roku.

Pozostała treść raportu oraz załącznika do raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe