Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-15      

Temat: Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017        

Podstawa prawna:  Inne uregulowania       

Treść raportu:     Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. zm., informuje o incydentalnym naruszeniu zasady I.R.4 Rekomendacji zawartej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” o treści „Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.”

Zarząd Spółki informuje, że opóźnienie w przekazaniu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 było spowodowane zmianami organizacyjnymi, a decyzja o zmianie terminu publikacji raportów miała na celu przekazanie inwestorom rzetelnego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego. Emitent deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz że dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu