Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 17 maja 2018

Data sporządzenia: 2018-05-17      

Temat: Zawarcie umowy ze spółką zależną Emitenta         

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. zawarł ze swoją spółką zależną Graviton I Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka zależna”_ umowę zwolnienia z długu _”Umowa”_ w łącznej wysokości ok. 10,1 mln zł. U podstaw zawarcia przedmiotowej Umowy leżał przede wszystkim fakt, że: _i_ Spółka zależna nie posiada jakichkolwiek aktywów ani majątku, a także nie generuje żadnych przychodów ani zysków, _ii_ Spółka zależna nie była w stanie spłacić wierzytelności przysługujących Spółce od Spółki zależnej. Biorąc pod uwagę powyższe należności od Spółki zależnej uznano za nieściągalne.

Emitent dokonywał w latach obrotowych 2016 i 2017 odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności od Spółki zależnej wskazując na brak możliwości uregulowania ich przez Spółkę zależną z uwagi na jej sytuację finansową. Łącznie odpisy aktualizacyjne w latach obrotowych 2016 i 2017 dokonane zostały na pełną wartość należności.

Ponadto, w roku obrotowym 2016 Emitent dokonał odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości Spółki zależnej, o czym informował w raporcie rocznym za rok obrotowy 2016. Wartość bilansowa posiadanych udziałów w Spółce zależnej po dokonaniu odpisu wynosiła 0,00 zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. podpisana została umowa sprzedaży 100% udziałów w Graviton I Sp. z o.o. za łączną cenę 10,00 zł na rzecz osoby trzeciej niezwiązanej z Grupą Kapitałową Emitenta, wobec czego na dzień dzisiejszy w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą spółki Graviton Capital S.A. oraz Graviton AD Sp. z o.o.