Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-22      

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Graviton Capital S.A.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 22 maja 2018 roku Pani Zofia Dzielnicka oraz Pan Tadeusz Gudaszewski, korzystający z uprawnienia osobistego przyznanego im w art. 6 ust. 5 lit. f Statutu Emitenta, powołali w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Kowala.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację na temat posiadanego przez Pana Andrzeja Kowala wykształcenia, jego kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu jego pracy zawodowej, a także treść złożonych przez niego oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu