Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2019 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 marca 2019 r. („Walne Zgromadzenie”) po wznowieniu obrad, po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 r., podjęło uchwały, których treść Spółka przekazuje w załączeniu.

Zarząd Spółki informuje iż na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dokonano zmiany Statutu spółki poprzez dodanie § 81 Statutu, o następującym brzmieniu:

㤠81

  1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.308.080,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy).
  2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
  3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
  4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna nie będzie niższa niż mniejsza z wartości (i) 1,60 zł za jedną akcję (ii) 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.
  5. Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
  6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  • Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
  • nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,

Akcjonariusz głosujący przeciw podjęciu:

– uchwały nr 1 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

– uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym  oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

w przebiegu obrad zgłosił sprzeciwy z wpisaniem ich do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Radosław Świątkowski – Prezes Zarządu