Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-06-18      

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariusza Chłopka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 18 czerwca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu