Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-06-20      

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 20.06.2018 r.   

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 20 czerwca 2018 roku _”Walne Zgromadzenie”_ wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

– nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,

– podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu