Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-06-20      

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta       

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Annę Kaczmarczyk ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2018 roku. W uchwale nie wskazano przyczyn odwołania.

Ponadto w dniu 20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Buczaka.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Emitenta: _i_ Pana Krzysztofa Piotrowskiego, _ii_ Pani Zofii Dzielnickiej i _iii_ Pana Tadeusza Gudaszewskiego.

Uchwały te wejdą w życie z chwilą ogłoszenia przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu _adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 _”Poligo”_ wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% _sto procent_ akcji Emitenta. W uchwałach nie wskazano przyczyn odwołania.

Zarząd informuje ponadto, że w dniu 20 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę _”Uchwała”_ w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Emitenta: _i_ Pani Małgorzaty Jadwigi Kosińskiej posiadającej numer PESEL 57101202606, _ii_ Pani Beaty Marii Binek-Ćwik, posiadającej numer PESEL 72050107860 i _iii_ Pani Karoliny Janas, posiadającej numer PESEL 87052804127.

Uchwała wejdzie w życie z chwilą ogłoszenia przez Poligo wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% _sto procent_ akcji Emitenta.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację na temat posiadanego przez powołanego w dniu dzisiejszym członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Buczaka wykształcenia, jego kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu jego pracy zawodowej, a także treść złożonych przez niego oświadczeń.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, a także treść złożonych oświadczeń przez powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej tj.: _i_ Pani Małgorzaty Jadwigi Kosińskiej, _ii_ Pani Beaty Marii Binek-Ćwik i _iii_ Pani Karoliny Janas, przedstawi w dniu wejścia w życie Uchwały, tj. w dniu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% _sto procent_ akcji Emitenta.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu