Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-07-06

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta       

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 Graviton Capital S.A., informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku, w związku z ogłoszeniem przez Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _”Poligo”_ wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Emitenta, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2018, weszły w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku: _i_ w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki: _a_ Pana Krzysztofa Piotrowskiego, _b_ Pani Zofii Dzielnickiej i _c_ Pana Tadeusza Gudaszewskiego, oraz _ii_ w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki: _a_ Pani Małgorzaty Jadwigi Kosińskiej, _b_ Pani Beaty Marii Binek-Ćwik i _c_ Pani Karoliny Janas.

W związku z powyższym, skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

1. Andrzej Kowal,

2. Tomasz Buczak,

3. Małgorzata Kosińska,

4. Beata Binek-Ćwik,

5. Karolina Janas.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informacje na temat posiadanego przez powołanych z dniem dzisiejszym członków Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu ich pracy zawodowej, a także treść złożonych przez nich oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu