Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-07-06

Temat: Zmiany w Zarządzie Emitenta          

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”, „Emitent”_, informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku, w związku z ogłoszeniem przez Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _”Poligo”_ wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Emitenta, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2018, weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki _”Uchwała”_. Zgodnie z treścią Uchwały Pan Radosław Świątkowski został powołany w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Członka Zarządu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dominika Dymeckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na godzinę 21:00 dnia 6 lipca 2018 roku _”Oświadczenie”_. Oświadczenie nie zawiera przyczyn rezygnacji.

W związku z powyższym, skład Zarządu Spółki jest następujący:

1. Radosław Świątkowski – Członek Zarządu.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informacje na temat posiadanego przez powołanego z dniem dzisiejszym Członka Zarządu – Pana Radosława Świątkowskiego – wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu jego pracy zawodowej, a także treść złożonych przez niego oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu