Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-01-25      

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych spółki Graviton Capital S.A. w 2018 roku

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1. jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.,

2. skonsolidowany raport roczny Spółki za 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.,

3. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 r.,

4. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 1 października 2018 r.,

5. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 29 listopada 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje i oświadcza, że:

– działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 ze zm._ – dalej: „Rozporządzenie” – nie będzie przekazywał jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres IV kwartału 2017 r. oraz II kwartału 2018 r.,

– na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie sporządzał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia,

– na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 ze zm._.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu