Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 4 września 2018 r,

Data sporządzenia: 2018-09-04

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 1000 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2018, wyjaśnia, że konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym powzięte zostaną ponownie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wynika z faktu zmian w strukturze akcjonariatu spółki Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wskazana zmiana spowodowała, niemożliwość zawarcia umów objęcia akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. _”NWZ”_. W konsekwencji konieczne staje się uchylenie uchwał związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki powziętych na NWZ i podjęcie nowych uchwał w przedmiotowym zakresie.

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu