Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 1 października 2018

Data sporządzenia: 1 października 2018 r.

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 1 października 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 11 października 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.

Jednocześnie Zarząd Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 1 października 2018 roku”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia:

  • Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
  • nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
  • nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu