Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-02-16      

Temat: Informacja o wypowiedzeniu kredytu inwestycyjnego spółce zależnej Emitenta    

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wypowiedzeniu przez Bank Zachodni WBK S.A. _dalej: „Bank”_ umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce zależnej Emitenta, tj. Graviton AD Sp. z o.o. _dalej: „Umowa kredytu”_. Wypowiedzenie Umowy kredytu datowane jest na dzień 9 lutego 2018 r., okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Emitent w 2011 r. udzielił spółce zależnej poręczenia Umowy kredytu.

Jednocześnie Spółka informuje, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zawarcia z Bankiem porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań spółki zależnej Graviton AD Sp. z o.o., a także ewentualnych zobowiązań Emitenta z tytułu poręczenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu