Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-03-02      

Temat: Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki      

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż w dniu 19 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną uchwałąnr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 18 stycznia 2018 r.

Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 5 Statutu Spółki było następujące:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% _pięćdziesiąt procent_ kapitału akcyjnego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki.”

Aktualne brzmienie art. 5 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% _dwadzieścia pięć procent_ kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki.”

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu