Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019

Data sporządzenia: 28 lutego 2019 r.

Temat: Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską – pismo firmy audytorskiej

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. _dalej „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. skorygowanego raportem bieżącym nr 4/2019/K z dnia 27 lutego 2019 r., przekazuje pismo Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–520, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, sporządzone na wniosek Spółki, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych.

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 5 pkt. 3 w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Podpis:

Radosław Świątkowski –  Prezes  Zarządu