Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-03-21                  

Temat: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta        

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, nawiązując do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. odnoszącej się do wypowiedzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. _dalej: „Bank”_ umowy kredytu inwestycyjnego spółce zależnej Emitenta, tj. Graviton AD Sp. z o.o. _dalej: „Umowa kredytu”_, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu ze strony Banku trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem, Graviton AD Sp. z o.o. _”Spółka zależna”_ oraz Emitentem w przedmiocie dobrowolnej spłaty zobowiązań spółki zależnej Emitenta z tytułu kredytu inwestycyjnego _dalej: „Porozumienie”_.

Strony zawarły Porozumienie celem określenia warunków spłaty zobowiązań Spółki zależnej względem Banku wynikających z Umowy kredytu oraz odroczenia terminu zapadalności zobowiązań Spółki zależnej względem Banku do dnia 30 listopada 2018 roku, pod warunkiem terminowego wywiązywania się przez Spółkę zależną z ustalonych warunków spłaty zobowiązań.

Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, że Spółka zależna posiada środki umożliwiające terminową realizację warunków Porozumienia. Intencją Spółki zależnej jest spłata zobowiązań z Umowy kredytu ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu biurowego przy pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, na której ustanowiona została hipoteka w ramach Umowy kredytu lub refinansowanie zobowiązań z tytułu Umowy kredytu w innym banku.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Porozumienia Spółka zależna zobowiązana jest do przedłożenia Bankowi oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu