Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 17 marca 2018

Data sporządzenia: 2018-04-17      

Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy kapitałowej           

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do:

– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza roku obrotowego 2018,

– przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres I półrocza roku obrotowego 2018,

– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

Zgodnie z treścią powyższych uchwał Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać Misters Audytor Adviser Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie _02–520_, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, wpisaną Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704

Emitent nie korzystał w poprzednich latach z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 16_ statutu Spółki. Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania czynności przez biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu