Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-04-30

Temat: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w roku 2018        

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_, informuje o zmianie terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, które stosownie do treści raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. zostały ustalone na dzień 30 kwietnia 2018 r. Publikacja jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 Grupy Kapitałowej Emitenta nastąpi w dniu 15 maja 2018 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki informuje, że opóźnienie w przekazaniu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 do publicznej wiadomości wynika ze zmian organizacyjnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu