Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 2 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-02      

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o śmierci Pana Mieczysława Wójciaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Panią Zofię Dzielnicką oraz Pana Tadeusza Gudaszewskiego, korzystających z uprawnienia osobistego przyznanego im w art. 6 ust. 5 lit. f Statutu Spółki.

Zarząd Emitenta wyraża głębokie wyrazy współczucia dla rodziny oraz najbliższych Pana Mieczysława Wójciaka.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w ciągu najbliższych dni podjęte zostaną niezbędne czynności w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień dzisiejszy w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

– Krzysztof Piotrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Tadeusz Gudaszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

– Zofia Dzielnicka – Członek Rady Nadzorczej,

– Anna Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu