Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 30 marca 2019

Data sporządzenia: 30 marca 2019 r.

Temat: Informacja o ogłoszeniu wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji REINO Capital S.A. przez grupę akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 Spółka, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu przez 11 akcjonariuszy Spółki, w tym Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako nabywającego, wezwania do zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki. 

Wzywający są stronami porozumienia, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), które zostało zawarte w dniu 30 listopada 2018 roku w celu wspólnego nabycia akcji Spółki nowych emisji serii E i serii F („Porozumienie Akcjonariuszy”) 

Wezwanie ma charakter następczy. W dniu 31 grudnia 2018 r., w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.650.000 zł do kwoty 31.077.440,00 zł, doszło do zwiększenia ogólnej liczby akcji Spółki i jednocześnie ogólnej liczby głosów Spółki. W wyniku wyżej opisanego zdarzenia wzywający, jako strony Porozumienia Akcjonariuszy, przekroczyli łącznie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Z uwagi na treść art. 74 ust. 2 Ustawy wzywający obowiązani byli ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z treścią Porozumienia Akcjonariuszy, cena za jedną Akcję Nabywaną w Wezwaniu wynosi 1,60 zł.

Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem: 

http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2701098,akcjonariusze-wzywaja-do-sprzedazy-869-194-akcji-reino-capital–po-1-60-zl-za-papier

Podpis:

Radosław Świątkowski –  Prezes  Zarządu