Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017

Data sporządzenia: 2017-01-19      

Temat: Informacja dotycząca zbycia pakietu większościowego akcji Spółki                       

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 18 stycznia 2018 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 stycznia 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, nawiązując do raportów publikowanych przez Spółkę we wrześniu oraz listopadzie 2016 r., informuje, że w związku z przedłużającymi się negocjacjami z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem pakietu większościowego akcji Spółki od akcjonariuszy Zofii Dzielnickiej, Tadeusza Gudaszewskiego, Adriana Dzielnickiego i Wojciecha Gudaszewskiego oraz przedłużającą się finalizacją transakcji, podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z innymi podmiotami zainteresowanymi nabyciem przedmiotowego pakietu akcji Spółki.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu