Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019

Data sporządzenia:

3 stycznia 2019

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F

Treść raportu:

Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: GRAVITON CAPITAL S.A.; „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69, art. 69a, art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.), a także art. 6 §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) od Tomasza Buczaka działającego w imieniu spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Radosława Świątkowskiego, Doroty Urszuli Latkowskiej – Diniejko, Justyny Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, stron porozumienia w sprawie nabywania akcji Spółki z dnia 30 listopada 2018 r. (o zawarciu, którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.) oraz w imieniu własnym.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:

  1. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu