Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69, art. 69a, art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 836, ze zm.) od:
• Mariusza Bogacza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a tym samym zejściem poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz
• Rafała Prądzyńskiego o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a tym samym przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz akcji serii J.

Treść otrzymanych Zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.