Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, które przedstawiają się następująco:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kw. 2023 roku – dnia 30 maja 2023 r.

– raport kwartalny za III kw. 2023 roku – dnia 29 listopada 2023 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – dnia 29 września 2023 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2022 rok – dnia 27 kwietnia 2023 r.

Raport roczny – skonsolidowany za 2022rok – dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim