Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 22 lipca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-06-22                  

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 lipca 2017 r  

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Karwackiej – Siarki, we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5/1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1_ i 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu