Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Data sporządzenia: 2016-06-28                  

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 czerwca 2016 r.             

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 27 czerwca 2016 r. oraz załącznika do protokołu – Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Graviton Capital S.A. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2016 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 133_

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu