Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-07-19                  

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. na kolejną kadencję

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na mocy uchwały nr 19 powołało Panią Zofię Dzielnicką do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję oraz na mocy uchwały nr 18 powołało Pana Tadeusza Gudaszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Pani Zofia Dzielnicka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego _dawniej Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego_. Posiada tytuł zawodowy magistra prawa. W latach 1991-2000 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Dewizowego i Współpracy z Zagranicą w Centrali Banku Zachodniego S.A. W latach 2005 – 2008 Pani Zofia Dzielnicka pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A.W latach 2011-2017 Pani Zofia Dzielnicka sprawowała funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pani Zofia Dzielnicka poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcję w organie nadzorczym spółki Quark Ventures S.A. Działalność wykonywana przez Panią Zofię Dzielnicką poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Pani Zofia Dzielnicka:

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

– nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

– nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tadeusz Gudaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu _dawniej Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu_ – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Pan Tadeusz Gudaszewski posiada również tytuł naukowy Doktora nauk technicznych. Dodatkowo posiada również Licencję Maklera Papierów Wartościowych _Nr 1537_. W latach 1984-1989 pełnił funkcję Adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 1994 r. do 2006 r. Pan Tadeusz Gudaszewski związany był z Biurem Maklerskim BPH PBK S.A. _dawniej Dom Maklerski PBK S.A._, w którym pełnił m.in. funkcje Kierownika POK-u, Dyrektora Makroregionu Zachodniego czy Starszego Menedżera. W latach 2007 – 2011 pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu w Domu Maklerskim WDM S.A.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Tadeusz Gudaszewski poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcję w organie nadzorczym spółki Quark Ventures S.A. Działalność wykonywana przez Pana Tadeusza Gudaszewskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Pan Tadeusz Gudaszewski:

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

– nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

– nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu