Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 23 września 2022

Podjęcie kroków prawnych przeciwko podmiotom z Grupy RF

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podjął decyzję o dochodzeniu od RF CorVal Europe Ltd z siedzibą w Londynie, RF CorVal International Holdings Ltd na Kajmanach oraz menedżerów reprezentujących te spółki w relacjach z Grupą Kapitałową Emitenta, naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnymi z prawem działaniami tych podmiotów, w szczególności w związku z transakcją nabycia aktywów i spółek operacyjnych Grupy Buma. 

Szacowana wartość szkody poniesionej przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, na dzień sporządzenia raportu, wynosi maksymalnie 78 675 589,53 EUR. W dniu publikacji raportu do osób odpowiedzialnych za wyrządzenie szkody wystosowane zostało wezwanie do zapłaty.

Działania podmiotów Grupy RF uniemożliwiły realizację istotnej części strategicznych celów inwestycyjnych Emitenta, w szczególności w zakresie uzupełnienia holdingu o dodatkowe spółki operacyjne.  Doprowadziło to do utraty znaczących korzyści przez Grupę Kapitałową Emitenta. Jednocześnie w związku z wycofaniem się podmiotów z Grupy RF Corval ze wspólnie realizowanych projektów, Grupa Kapitałowa Emitenta poniosła straty finansowe.

Brak możliwości ustalenia warunków ostatecznego rozliczenia współpracy stron w ramach umowy o partnerstwie strategicznym sprawił, że w celu ochrony interesów Emitenta, niezbędne stało się skierowanie na drogę sądową roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez Grupę Kapitałową Emitenta.

Niezależnie od powyższego, Emitent podjął działania niezbędne do obrony przed roszczeniami podmiotów z Grupy RF, o których informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z 2 lipca 2022 r., jak również przeciwko roszczeniom Prime Hold 17 Management Kft, o których informował w raporcie bieżącym nr 10/2022 z 25 lipca 2022 r. W odpowiedziach od powyższe pozwy, Emitent przedstawił dowody na poparcie swoich twierdzeń o niezasadności roszczeń. 

Podkreślenia wymaga, że wszelkie działania Grupy Kapitałowej Emitenta, a także osób z nią związanych będące przedmiotem zarzutów w wytoczonych im postępowaniach, służą wyłącznie jak najlepiej rozumianemu interesowi akcjonariuszy Emitenta.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie transakcji dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne