Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020

Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej REINO Capital

Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym kandydatura Pana Kamila Majewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do punktu  7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2020 r., tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”.

Kandydat został zgłoszony przez akcjonariusza Spółki, Radosława Świątkowskiego.

Kandydat złożył oświadczenie w sprawie spełniania kryteriów niezależności członka rady nadzorczej

Szczegółowy życiorys przekazany przez akcjonariusza, znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Ponadto, przypominamy, że wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.