Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020

Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej REINO Capital

Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym kandydatura Pana Kamila Majewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do punktu  7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2020 r., tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”.

Kandydat został zgłoszony przez akcjonariusza Spółki, Radosława Świątkowskiego.

Kandydat złożył oświadczenie w sprawie spełniania kryteriów niezależności członka rady nadzorczej

Szczegółowy życiorys przekazany przez akcjonariusza, znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Ponadto, przypominamy, że wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na