Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Rozpoczęcie działalności na rynku usług facility management

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. jego spółka zależna podpisała pierwsze umowy na świadczenie usług z zakresu kompleksowej obsługi technicznej budynków (ang. facility management) dla portfela budynków biurowych.

Roczna wartość stałych przychodów netto ze sprzedaży usług z zawartych umów powinna być nie niższa niż 8 700 tys. PLN. W celu właściwego oddania istotności ww. umów dla skali działalności grupy kapitałowej, Emitent zwraca uwagę, że skonsolidowana wartość przychodów ze sprzedaży za trzy kwartały 2022 wyniosła 10 877 tys. PLN.

Rozpoczęcie świadczenia usług w tym segmencie jest elementem strategii Emitenta dotyczącym rozbudowy holdingu spółek operacyjnych i rozszerzania zakresu działalności o spółki uzupełniające kompetencje REINO Partners Sp. z o.o. oraz REINO IO Logistics Sp. z o.o., podmiotów świadczących usługi z zakresu zarządzania aktywami (ang. asset management).

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na zakładane skokowe zwiększenie poziomu skonsolidowanych przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową REINO Capital oraz dywersyfikację ich źródeł. Transakcja ma istotne znaczenie  dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności, potwierdzając zasadność przyjętych założeń oraz zakładany wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych.