Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej REINO Capital 

Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym rezygnacja Pana Tomasza Buczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 lutego 2020 roku. Pan Tomasz Buczak wskazał, iż przyczyną rezygnacji są planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki, które będą powodować brak możliwości pogodzenia obowiązków członka rady nadzorczej z innymi obowiązkami zawodowymi.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na