Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej REINO Capital 

Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym rezygnacja Pana Tomasza Buczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 lutego 2020 roku. Pan Tomasz Buczak wskazał, iż przyczyną rezygnacji są planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki, które będą powodować brak możliwości pogodzenia obowiązków członka rady nadzorczej z innymi obowiązkami zawodowymi.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.