Raport bieżący nr 13/2021

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H

Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69, art. 69a, art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 836, ze zm.) od Radosława Świątkowskiego oraz Doroty Urszuli Latkowskiej – Diniejko o zmniejszeniu udziału w ogólnej licznie głosów w Spółce, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.