Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Data sporządzenia: 2016-06-28                  

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję               

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. Krzysztof Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, powołał do składu Zarządu Spółki Adriana Dzielnickiego na kolejną kadencję oraz powierzył mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Adrian Dzielnicki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu _dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu_. Od 1 lipca 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W latach 2007 – 2012 oraz od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W okresie od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Emitenta. W okresie od października 2012 r. do 9 grudnia 2013 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Adrian Dzielnicki posiada następujące certyfikaty i licencje finansowe:

– Makler Papierów Wartościowych – nr licencji 1929,

– CFA _Chartered Financial Analyst_ – nr licencji 82247,

– Licencja brokera ubezpieczeniowego.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Adrian Dzielnicki poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcje w organach podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Graviton I Sp. z o.o. oraz Graviton AD Sp. z o.o. Pan Adrian Dzielnicki sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu spółki Quark Ventures S.A., jest wspólnikiem Crescendo Communications Europe Sp. z o.o., Accelerus Alfa Sp. z o.o. _w której sprawuje również funkcję Członka Zarządu_, Quark Ventures, LLC _w której sprawuje również funkcję Członka Zarządu_, Quark Ventures, Inc. _w której sprawuje również funkcję Członka Zarządu_. Wskazana powyżej działalność wykonywana przez Pana Adriana Dzielnickiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki Pan Adrian Dzielnicki:

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

– nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

– nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: Zarząd § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkdów uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 133_

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu