Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-07-21                  

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. na kolejną kadencję

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława Wójciaka na kolejną kadencję. Pan Mieczysław Wójciak został powołany przez Panią Zofię Dzielnicką oraz Pana Tadeusza Gudaszewskiego, korzystających z uprawnienia osobistego przyznanego im w art. 6 ust. 5 lit. f Statutu Spółki, jako akcjonariuszy posiadających łącznie akcje stanowiące co najmniej 19,9% kapitału zakładowego Emitenta.

Pan Mieczysław Wójciak posiada wykształcenie średnie. Od 2007 r. do 2012 r. nieprzerwanie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim WDM S.A. Począwszy od września 2012 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce WDM Capital S.A. Zawodowo nie jest on powiązany z instytucjami finansowymi ani rynkiem kapitałowym.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Mieczysław Wójciak poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcję w organie nadzorczym spółki Quark Ventures S.A. Działalność wykonywana przez Pana Mieczysława Wójciaka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Pan Mieczysław Wójciak:

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

– nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

– nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu