Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.


Ponadto Spółka informuje, że: 


• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 


• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 


• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. 


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim