Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H

Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69, art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Krzysztofa Kowalczyka o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H.Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.