Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 17 sierpnia 2016

Data sporządzenia: 2016-08-17                  

Temat: Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2016 r.                           

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Spółki Graviton Capital S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 17 sierpna 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 3 i 4 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego spółki Graviton Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Podmiotem wybranym do przeglądu wskazanych powyżej sprawozdań finansowych jest PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1 B. PKF Consult Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477.

Emitent korzystał w ubiegłych latach z usług PKF Consult Sp. z o.o. _poprzednio: PKF Audyt Sp. z o.o._ w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z tym podmiotem. PKF Consult Sp. z o.o. dokonał badania rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2010-2015 oraz dokonał przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza w latach 2011 – 2015 r. Ponadto PKF Consult Sp. z o.o. dokonał badania systemów, procesów, procedur oraz kontroli wewnętrznej dotyczącej przechowywania aktywów klientów Emitenta za lata 2011-2015.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 16 statutu Spółki.

Umowa pomiędzy Spółką, a PKF Consult Sp. z o.o. zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu  

Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu        

David Waldman – Członek Zarządu