Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Szacunki wyników finansowych podmiotu zależnego REINO Partners Sp. z o.o. za I półrocze 2021 r.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zważywszy na następujące okoliczności:

wyniki finansowe podmiotu zależnego – REINO Partners Sp. z o.o. miały istotny wpływ na sprawozdania skonsolidowane Emitenta za dwa poprzednie lata obrotowe (2019 i 2020),

zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2021 z 28 kwietnia 2021 roku, najbliższy raport okresowy – śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r., będzie prezentowane jako  sprawozdanie finansowe REINO Partners Sp. z o.o. – jako jednostki przejmującej dla celów rachunkowości, lecz zależnej z prawnego punktu widzenia,

realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej REINO Capital, w zakresie usług zarządzania aktywami, stanowiących podstawowy przedmiot działalności REINO Partners Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej – REINO IO Logistics Sp. o.o., doprowadziła do skokowego wzrostu wartości zarządzanych aktywów (ang. Asset Under Managament, AUM), a w bezpośredniej konsekwencji także wyników finansowych REINO Partners Sp. z o.o., w tym jednorazowych przychodów z kontraktów zarządzania aktywami, co było zapowiadane lub wynikało z wcześniejszych raportów bieżących,

szacunkowe wyniki finansowe REINO Partners Sp. z o.o. za I półrocze 2021 r. znacznie odbiegają od wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę w latach wcześniejszych,

Emitent w załączniku do niniejszego raportu przedstawia szacunkowe dane finansowe REINO Partners Sp. o.o. na 30 czerwca 2021 r., prezentowane poprzez porównanie do danych półrocznych REINO Partners Sp. z o.o. z dwóch poprzednich lat obrotowych. Powinno to umożliwić inwestorom dokonanie właściwej oceny wpływu zdarzeń z ostatnich 12 miesięcy na skalę działalności i wyniki finansowe REINO Partners Sp. z o.o., a w konsekwencji na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta. 

Należy równocześnie zastrzec, że prezentowane dane nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec nieznacznej zmianie w wyniku przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO Capital za I półrocze 2021 r.     

Z uwagi na prawdopodobny wpływ powyższej informacji, pośrednio dotyczącej Emitenta, na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów w odniesieniu do akcji REINO Capital SA, została ona uznana za poufną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne