Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 28 lipca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

Zestawienie przyjętych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim