Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 26 sierpnia 2016

Data sporządzenia: 2016-08-26                  

Temat: Wszczęcie przez KNF z urzędu postępowania administracyjnego             

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                      

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje o wszczęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego z urzędu postępowania administracyjnego wobec Emitenta. Przedmiotem postępowania jest zbadanie spełnienia przez Spółkę wymagań art. 110e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi związanych z utrzymywaniem przez domy maklerskie poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Emitenta powyższego przepisu, Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 167 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nałożyć na Spółkę sankcję w postaci cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej albo ograniczenia jego zakresu. Ponadto, Emitent może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu