Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-12-21                  

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 stycznia 2018 r. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Wojtylaka we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 39 lok. 5.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1_ i 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu