Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 21 kwietnia 2020

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Zarząd REINO Capital S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku, działając na podstawie § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 622 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz  skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.

Nowy termin przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 to 30 kwietnia 2020 roku.

Pierwotna data publikacji tych raportów przypadała na 24 kwietnia 2020 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:

 § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim