Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 27 września 2021 roku

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2021 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, podjętej w dniu 18 czerwca 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 1  Zarządu Spółki z dnia 4 sierpnia 2021 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku. Treść uchwały zmieniającej, zawierający tekst jednolity uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim