Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-29                  

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta                               

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 września 2016 r. Pan David Waldman złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 29 września 2016 r.

Dotychczas Pan David Waldman pełnił funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Pana Davida Waldmana, powyższa rezygnacja wynika z przyczyn osobistych.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Davidowi Waldmanowi za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu