Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 11 stycznia 2016

Data sporządzenia: 2016-01-11      

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2016 r

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Karwackiej – Siarki, we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5/1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1_ i 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu  

Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu        

David Waldman – Członek Zarządu