Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, które przedstawiają się następująco:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kw. 2021 roku – dnia 31 maja 2021 r.

– raport kwartalny za III kw. 2021 roku – dnia 25 listopada 2021 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – dnia 28 września 2021 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2020 rok – dnia 30 kwietnia 2021 r.

Raport roczny – skonsolidowany za 2020 rok – dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim