Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69, art. 69a, art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 836, ze zm.) od Andrzeja Kurasika o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,  a tym samym zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji