Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 30 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-30                  

Temat: Informacja o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o złożeniu do KNF wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej                  

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                      

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Spółka powzięła wiedzę, że Zofia Dzielnicka, Tadeusz Gudaszewski, Adrian Dzielnicki oraz Wojciech Gudaszewski – akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 12.365.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 59,95% kapitału zakładowego oraz 59,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymali od potencjalnego inwestora deklarację zainteresowania nabyciem przedmiotowego pakietu akcji. Inwestor zadeklarował chęć przeprowadzenia badania Spółki, którego zakończenie planowane jest na dzień 31 października 2016 r. oraz podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej zakupu w/w pakietu akcji w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

Nawiązując do treści raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 14 września 2016 r., Emitent informuje jednocześnie, że Zarząd Spółki na prośbę potencjalnego inwestora w dniu 30 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie uchylenia prawomocnej decyzji z dnia 31 października 2006 r. dotyczącej udzielenia Spółce zezwolenia nr: PW-DDM-M-4020-68-1/KNF78/2006 na prowadzenie działalności maklerskiej.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu