Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 21 maja 2020

Odstąpienie przez RF CorVal i fundusz luksemburski od transakcji nabycia spółek i aktywów Grupy BUMA

Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o otrzymaniu wczoraj oświadczenia, złożonego przez Andrew Robertsa w imieniu RF CorVal International Holdings Limited („RF CorVal”), o odstąpieniu od przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy BUMA, zawartej w dniu 28 lutego 2020 r. m.in. z udziałem spółki zależnej Emitenta – REINO SuppCos Sp. z o.o. oraz RF CorVal, jako kupującymi, oraz informacji o złożeniu przez Fundusz REINO RF CEE Real Estate SCA SICAV-RAIF („Fundusz”), w wyniku działań zainicjowanych przez przedstawicieli RF Corval Europe, oświadczenia o odstąpieniu od przedwstępnych umów sprzedaży spółek celowych należących do Grupy BUMA, zawartych 14 lutego 2020 r, z udziałem Funduszu, jako Kupującego. O zawarciu umów przedwstępnych Emitent informował raportami bieżącymi nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. oraz nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarząd Emitenta analizuje aktualną sytuację Emitenta i spółek jego Grupy Kapitałowej w kontekście  konsekwencji złożonych oświadczeń. O dalszych decyzjach i działaniach podejmowanych w wyniku tych decyzji Emitent będzie informował w drodze osobnych raportów bieżących.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że oświadczenia o odstąpieniu od umów nabycia spółek i aktywów Grupy BUMA, wynikające z decyzji i działań podjętych przez RF CorVal, nie zmieniają pozytywnej oceny transakcji przez Grupę Kapitałową Emitenta i związanych z nią intencji, a także jakichkolwiek założeń strategii rozwoju biznesu Grupy.

Emitent będzie kontynuował realizację strategii, zgodnie z przyjętymi założeniami.  Aktualna sytuacja rynkowa może być okazją do poszerzenia możliwości prowadzących do zrealizowania celów strategicznych, także we współpracy z innymi partnerami, podobnie jak w przypadku równolegle prowadzonego projektu platformy inwestycyjnej na rynku magazynowym.

Kompetencje oraz doświadczenie Grupy Kapitałowej Emitenta postrzegane są przez zdecydowaną większość potencjalnych inwestorów i partnerów jako pożądane w przedsięwzięciach realizowanych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Ma to kluczowe znaczenie dla działań i wyników Emitenta w średnim i długim okresie.

Tymczasowo, konsekwencją decyzji i działań podjętych przez RF CorVal są ryzyka związane z osiągnieciem celów strategicznych i finansowych, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe w bieżącym roku obrotowym. Emitent będzie podejmował działania prowadzące do zminimalizowania tych ryzyk, a także wykorzystania szans i okazji rynkowych w celu ich neutralizacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.